Algemene voorwaarden Ambiance Nutrition

 

Artikel 1: algemeen

 • de volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Ambiancenutrition.nl, geregistreerd onder KVK-nummer 82426368 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan Hemelstraat 16a, 5425 VT, De Mortel (Nederland).
 • Toegang tot en gebruik van deze website ( de website verwijst naar Ambiancenutrition.nl) en de beschikbare producten en diensten zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Door deze website te gebruiken, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele relatie tussen de Koper en de Verkoper (de Verkoper betekent Ambiance nutrition en de Koper betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de website Ambiancenutrition.nl bezoekt en een bestelling of een aankoop doet, ongeacht de plaats en de daarvoor gebruikte middelen), in het bijzonder (maar niet beperkt tot):
 • Het bezoekt en het gebruik van de website
 • Alle bestellingen, leveringen en aankopen online gedaan via de websites van de verkoper
 • De kennis en het begrip van de openbare verklaringen of massacommunicatie van de verkoper (d.w.z. advertentie).

De volgende acties van de Koper impliceren de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden:

 • Het bezoek en het gebruik van de website
 • Elke bestelling, levering en aankoop van de verkoper

Artikel 2: contract

2.1 De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten (het contract duidt elk contract aan dat is gesloten tussen de Verkoper en de Koper, in relatie tot de producten) en prevaleert op de algemene inkoopvoorwaarden van de Koper voor alle contracten.

2.2 Alle contracten worden op persoonlijke basis gesloten tussen Koper en Verkoper en (behalve zoals hieronder aangegeven) mogen door geen van beide partijen worden overgedragen of weggegeven aan een derde zonder de schriftelijke toestemming van de andere. De verkoper is vrij om op welke manier dan ook, elke claim, eis, recht of garantie die hij jegens de Koper bezit, aan derden te verkopen of over te dragen.

2.3 Ontspanning of concessies die door de Verkoper kunnen worden verleend, hebben niet tot gevolg dat de toepassing van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, gewijzigd of benadeeld en hebben geen invloed op de rechten van de Verkoper. De Verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht vanaf hun eerste communicatie op welke manier dan ook (bijv. Website), met dien verstande echter dat ze niet van toepassing zijn op een eerdere aankoop, noch op een reeds geplaatste bestelling.

Artikel 3: orders

3.1 De Koper krijgt de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen voor verschillende producten die zich onderscheiden door hun kenmerken en prijzen. De kenmerken van de producten zijn die welke voorkomen in de specificaties van de Verkoper, op de datum van de bestelling van de Koper.

3.2 Aangezien de door de Verkoper op elk moment hun kenmerken of componenten om welke reden dan ook wijzigen of een product uit zijn catalogi en / of commerciële documenten verwijderen. Deze wijzigingen kunnen elk moment plaatsvinden, ook na de bestelling van de Koper gezien deze wijzigingen het gevolg zijn van de toepassing van normen, teksten of voorschriften die van toepassing zijn op de producten. In een dergelijke situatie zal de Verkoper de Koper op enigerlei wijze informeren.

3.3 De raadpleging van de winkelwagen biedt een overzicht van alle producten die in de bestelling zijn opgenomen. Na toegang tot het betalingsgedeelte wordt de Koper gevraagd de benodigde verzendinformatie in te voeren en een betaalmethode te kiezen. Voordat de bestelling wordt voltooid, wordt een samenvatting van alle informatie met betrekking tot de bestelling gepresenteerd. Door op de knop “bestellen” te klikken, wordt het bestelproces voltooid en wordt de bestelling vastgelegd.

3.4 Door het plaatsen van de bestelling doet de Koper een vast voorstel om een koopcontract te sluiten voor de producten in de mand. De plaatsing van de bestelling bevestigd dat de Koper deze verkoopvoorwaarden accepteert als de enige authentieke die zijn relatie met de verkoper regelt.

3.5 Elke bestelling die door de Verkoper wordt ontvangen, wordt pas definitief na bevestiging door middel van een ontvangstbevestiging van de bestelling.

Artikel 4: Prijzen

 Onverminderd andere hieronder vermelde verkoopwaarden, worden de Producten in rekening gebracht tegen het tarief dat van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Prijzen zijn incl. Nederlandse btw en zijn onderworpen aan enige andere toepasselijke belasting of heffing.

Artikel 5: Levering

5.1 Aankooporders worden pas effectief na acceptatie van de bestelling en ontvangst van betaling door de Verkoper. Geen enkele wijzigingen van bestellingen wordt effectief aanvaar door de Verkoper.

5.2 De datum of periode voor levering vermeld door de verkoper in de sectie levering wordt beschouwd als indicatief en niet contractueel binden voor de verkoper. De partijen erkennen dat, na bevestiging of acceptatie van een bestelling met vermelding van een bepaalde levertijd, als gevolg van bepaalde omstandigheden als gevolg van wijziging in de beschikbaarheid van producten, de verkoper de leverdatum kan uitstelling. Een dergelijke vertraging kan niet worden beschouwd als een contractbreuk en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, of beëindiging of annulering van het contract of gedeeltelijk.

5.3 Transport en eventuele garantie zijn voor rekening van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de partijen.

Artikel 6: Douanerechten

6.1 Elke bestelling geplaatst op de website en geleverd buiten Nederland kan onderworpen zijn aan belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakker zijn bestemming bereikt.

6.2 Deze douanerechten en eventuele belastingen met betrekken tot de levering van een artikel zijn de verantwoordelijkheid van de klant. Ambiance nutrition is niet verplicht om klanten te verifiëren en te informeren over toepasselijke douanerechten en belastingen. Het is aan de klant om contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten van zijn land.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 De koper die geen consument is, heeft geen herroepingsrecht.

7.2 De koper heeft het recht om zich bij verkoop aan de consument terug te trekken uit het contract en kan aanspraak maken op het herroepingsrecht zonder boete of kosten, anders dan de kosten in verband met de teruggave van de goederen aan de verkoper. Als de ontvangen producten defect zijn of niet in overeenstemming zijn met de bestelling, moet de klant Ambiance nutrition hiervan binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte stellen via het volgende contactformulier.

7.3 De koper heeft het recht om de aankoop van de producten binnen 14 dagen na levering terug te trekken. Om dit te doen, zal de koper het verzoek aan Ambiance nutrition doen binnen de termijn.

7.4 Ambiance nutrition accepteert de producten alleen als ze intact zijn en in hun originele staat en verpakkingen zijn. Producten die door de klant zijn geopend, beschadigd of bevuild, worden niet terugbetaald of geruild.

7.5 Het is aan de klant om een bewijs van retour te bewaren, dat veronderstelt dat de artikelen aangetekend worden geretourneerd of op een andere manier die een bepaalde datum voor de verzending aangeeft.

7.6 In geval van een fout in de communicatie van de leveringsgegevens kan Ambiance nutrition niet verantwoordelijk worden gehouden. In geval van weigering van het pakket door de klant, zijn de verzendkosten van toepassing.

7.7 Retourzendingen moeten worden gedaan naar het volgende adres:

Ambiance nutrition – Klantenservice

Hemelstraat 16a

5425 VT, De Mortel (Nederland)

7.8 Indien de consument de producten op eigen initiatief retourneert, worden er geen transportkosten door de verkoper vergoed. De consument heeft echter geen recht op herroeping in gevallen waarnaar wordt verwezen in sectie VI.53 van het Wetboek van economisch recht en die hieronder worden vermeld:

 • Wanneer de producten zijn vervaardigd volgens de eisen van de consument of duidelijk zijn aangepast
 • Wanneer de producten snel kunnen verslechteren of verlopen
 • Als de producten zijn verzegeld en niet kunnen worden geretourneerd om gezondheid en gezondheidsredenen, maar na levering niet zijn verzegeld door de consument.

7.9 Volgens sectie VI. 51 lid 2 van het Wetboek van economisch recht is de consument alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kwaliteiten en werking van de producten vast te stellen.

Artikel 8: Garantie

 8.1. Tenzij anders overeengekomen door de partijen, garandeert de verkoper dat de producten, bij normaal gebruik, voldoen aan de toepasselijke specificaties voor de producten op het moment dat deze producten worden besteld. In deze context is de wettelijke conformiteit garantie van Producten van toepassing.
8.2 De Koper doet afstand van alle rechten om te garanderen tegen verborgen gebreken die kunnen ontstaan ​​door de Producten van de Verkoper.
8.3 Indien enige beperking van de aansprakelijkheid van de Verkoper ondoeltreffend wordt    geacht onder toepasselijk recht, dan is de aansprakelijkheid van de Verkoper, onder het contract of in verband met het contract, in elk geval beperkt tot het minimumbedrag van de aankoopprijs zoals gespecificeerd op de desbetreffende factuur van de Verkoper. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor pre contractuele, speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade.
8.4 Indien de koper de opdracht heeft gekregen om de producten aan een derde te leveren, wordt de levering ervan aan de derde geacht te zijn goedgekeurd door de koper als zijnde volledig in overeenstemming met het contract. De niet-conformiteit van de goederen gemeld door een derde kan aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de Koper, met uitsluiting van die van de Verkoper.

ARTIKEL 9 : BETALING

9.1 De Koper zal de betaling van Producten onmiddellijk uitvoeren bij het plaatsen van de bestelling op een van de websites van de Verkoper. Tenzij de Verkoper binnen 15 dagen vanaf de factuurdatum een ​​schriftelijke kennisgeving van de Koper ontvangt, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de Koper als nauwkeurig en volledig verschuldigd.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Niettegenstaande de levering van de Goederen, behoudt de Verkoper de titel in de Producten tot volledige betaling van de aankoopprijs van de producten door de Koper en meer in het algemeen tot betaling van alle bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is.

ARTIKEL 11: KRACHT VAN AARD

 1. 1 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebrek aan levering veroorzaakt (direct of indirect) door de natuur, zelfs als de oorzaak van een dergelijke gebeurtenis bestond op de datum van de bestelling door de koper of is opgetreden nadat de levering door de Verkoper is om andere redenen vertraagd.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM EN PRIVACY

12.1 Gebruik van de webservice Ambiancenutrition.nl is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik.
12.2 De verkoper behoudt zich het volledige, volledige en exclusieve eigendom voor van verschillende gegevens die worden verzonden in het kader van deze overeenkomsten krachtens de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.
12.3 Alle handelsmerken, teksten, opmerkingen, materialen, illustraties en afbeeldingen, visueel of audio, op de website van de verkoper worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht en beeldrecht. Ze zijn het volledige eigendom van de verkoper of zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.
12.4 Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, vormt een inbreuk die burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader kan veroorzaken. Volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van de verkoper is ten strengste verboden.
12.5 De ​​verkoper behoudt zich het recht voor om gegevens over de gebruiker te verzamelen, waaronder orderverwerking, verzending van producten, elektronische post, reguliere post of boekingen voor reclame of andere doeleinden, de verwerking van creditcardbetalingen en klantenservice. De gebruiker heeft echter het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren.

ARTIKEL 13: RESERVE MET BETREKKING TOT FOTO'S, KENMERKEN, INFORMATIE EN PRIJS

13.1 De verkoper zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie en de prijzen die op de websites worden vermeld, correct en zonder fouten zijn. Er treden echter soms fouten op. In een dergelijk geval is de verkoper niet verplicht de overeenkomst te sluiten die voortvloeit uit de fout in de weergave.
13.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken. Foto's en andere illustraties die worden gebruikt om artikelen te presenteren, hebben geen contractuele waarde.

ARTIKEL 14 - BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper voor enige directe of indirecte gevolgschade aan de apparatuur of hardware van de koper als gevolg van het gebruik van de websites. De verkoper is niet aansprakelijk als de websites om welke reden dan ook op enig moment niet beschikbaar zijn.
14.2 De verkoper verbindt zich ertoe om alle producten op de website zo getrouw mogelijk te beschrijven door de naam, de beschrijving, de prijs en / of andere details van het product op te geven. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van materiële of typefouten of andere fouten of nalatigheden met betrekking tot de informatie die op de website is gepubliceerd.

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANEN

15.1 Op de relatie tussen de Koper en de Verkoper is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Als een of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, blijft de rest van een dergelijke bepaling volledig van kracht.
15.3 Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met een contract, wordt uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waar Ambiance nutrition gevestigd is. De proceduretaal is Nederlands.

ARTIKEL 16 - ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

16.1 Volgens Verordening (EU) nr. 524/2013 betreffende online geschillenbeslechting voor consumentengeschillen, kan de consument naar het online platform gaan om een ​​geschil op te lossen dat voortvloeit uit een gekocht product: https://ec.europa.eu/consumers/ODR/main/index.cfm?event=main.home.

 

 

 

 

Privacy policy 

We zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons hebt. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke informatie we verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze informatie verzamelen en hoe we deze gebruiken om uw gebruikservaring te verbeteren. Op deze manier begrijpt u precies hoe wij werken. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Ambiance Nutrition. U moet zich ervan bewust zijn dat Ambiance Nutriton niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door op onze website akkoord te gaan, stemt u in met het privacy beleid. 

Ambiance Nutrition gevestigd aan Hemelstraat 16 a, 5425VT de Mortel, is verantwoordelijk voor de verweking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonlijke gegevens die wij verwerken 

Ambiance nutrition verwerkt uw persoonsgegevens Omdat ie deze diensten gebruikt en/of Omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoon nummer 
 • E-mailadres 
 • IP adres 

Andere persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. 

 • Locatie informatie 
 • Informatie over uw activiteiten op onze website 
 • Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk) 
 • Internetbrowser en apparaat type 
 • Bankrekeningnummer 

 

 

 

 

Speciale en/of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoekers ouder is dan 26. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat informatie over kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke informatie hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ambiancenutrition.nl en wij zullen deze informatie verwijderen. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Ambiance Nutrition verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Afhandelingen van uw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
 • Om uw te kunne bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren 
 • U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten 
 • Biedt u de mogelijkheid om een account aan te maken 
 • Om goederen en diensten aan u te leveren 

Ambiance nutrition analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten aan uw voorkeuren aan te passen. 

Ambiance nutrition verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 

Geautomatiseerd besluitvorming 

Ambiance nutrition neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor de mensen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (zoals een medewerker van Ambiance nutrition) tussen zit.  Ambiance nutrition gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: …. Voor het verwerken van de bestellingen. 

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren 

Ambiance nutrition bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: wij bewaren persoonsgegevens en bestelgegevens gedurende 5 jaar omdat dit wettelijk verplicht is in overeenstemming met Nederlands recht. 

Delen van persoonlijke gegevens met derden 

Ambiance nutrition verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoeringen van onze overeenkomt met u of met de voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een verwerkingsovereenkomst met bedrijven die uw gegevens namens ons verwerken om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Ambiance nutrition blijft verantwoordelijk voor deze processen. 

 

 

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken 

Ambiance nutrition gebruikt functionele analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ambiance nutrition gebruikt cookies met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd om ze te plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser. 

Cookies worden ook op deze website geplaats door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media-bedrijven. Hieronder vindt u een overzicht: Google analytics, 
Functie: analytische cookie die websitebezoeken meet. Bewaartermijn: 2 jaar; Facebook Pixel, 
Functie: analytische cookies die websitebezoeken meet. Bewaartermijn: 2 jaar. 

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit zelf doen via persoonlijke instellingen van uw account. Bovendien hebt u het recht om uw toestemmingen voor gegevensverwerkingen in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerkingen van uw persoonlijke gegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. Als u gebruik wilt maken van uw recht om bezwaar te maken en/of het recht op gegevensverwerkingen, stuur dan een specifiek verzoek naar info@ambiancenutrition.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om uw privacy te beschermen. Ambiance nutrition zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Ambiance nutrition. Wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming, de Nederlandse Autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt dit doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy 
 
Hoe we persoonlijke gegevens beschermen 
Ambiance nutrition neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ambiancenutrition.nl. Ambiance nutritionheeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen: 
 
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 
TLS (voorheen SSL) Wij verzenden uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Je kunt dit zien op de adresbalk 'https' en het hangslot in de adresbalk. 
DKIM